Jämnställdhets och likabehandlingsplan

Vårt mål:

NGFs vision är att ordna kravlös gymnastik för alla åldrar oavsett kön. Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott och gymnastik inom vår förening. Idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

Våra ledare får lika lön oberoende av kön, religion eller etniskt ursprung. Dock skiljer sig lönen i avseende av ålder. Detta främst på grund av erfarenhet och mognad hos ledaren.

Vi följer dessa mål i enlighet med jämställdhetslagen mellan kvinnor och män (1986/609) samt Diskrimineringslagen (1325/2014).

Åtgärder:

I dagens läge består hela NGFs styrelse av kvinnor, samt största delen av alla ledare är kvinnor. NGF kommer sträva efter att rekrytera fler män till vår verksamhet. Vi tar också gärna emot män till styrelsen, men eftersom det är en frivillig post har inga män visat intresse för styrelsen.

Vi strävar också efter att kunna inkludera fler människor från andra kulturer i vår verksamhet.

Motverka diskriminering

NGFs medlemmar ska motverka diskriminerande verksamhet inom föreningen, på idrottsplatsen och i samband med träningar. Med diskriminerande verksamhet avses sådan som utesluter, pekar ut eller trakasserar människor på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Planen kommer uppdateras och utvärderas på årsmötet 2025.